معاونت پژوهشی

 مهندس محمد رضا لوری زاده

معاون پژوهشی موسسه آموزش عالی- علمی کاربردی جهاددانشگاهی

شماره تماس 66981825 داخلی 428