اداره روابط عمومی و حوزه ریاست

مهدی عباسی

مدیر روابط عمومی و حوزه ریاست

 شماره تماس 66971825 - داخلی 119

 

رسول نوروزی

کارشناس روابط عمومی

 شماره تماس 66971825 - داخلی 412