اداره امور فرهنگی

مهدی عباسی

مدیر اداره فرهنگی دانشجویی

شماره تماس 66981825 داخلی 422

 

رسول نوروزی

کارشناس اداره فرهنگی دانشجویی

شماره تماس 66971825 داخلی 412