اداره امور فرهنگی

مهدی عباسی

مدیر اداره فرهنگی دانشجویی

شماره تماس 66981825 داخلی 119

 

رسول نوروزی

کارشناس اداره فرهنگی دانشجویی

شماره تماس 66981825 داخلی 412