اداره امور پژوهش و فناوری

مهندس ساقیان

مدیر امور پژوهش و فناوری

شماره تماس 66981825 داخلی 427

 

 بهاره همدرسی

کارشناس امور پژوهش و فناوری

شماره تماس 66981825 داخلی 420