اداره امور دانشجویی

مهدی عباسی

مدیر اداره امور دانشجویی

شماره تماس 66981825 داخلی 119

 

رسول نوروزی

کارشناس اداره امور دانشجویی

شماره تماس 66981825 داخلی 412