اداره امور اداری و عمومی

محمد رضا بابایی 

مدیر اداره امور اداری و عمومی 

شماره تماس 66971825 داخلی 321