اداره امور مالی

زهره  سیدمحمدطهرانی

مدیر امور مالی

شماره تماس 66981825 داخلی 326

 

مسعود شمس

کارشناس امور مالی

شماره تماس 66981825 داخلی 105