نسخه آزمایشی
کلیه مطالب در دسته بندی:   سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی (ستفا)
نقش و جایگاه وزارت کشور در برنامه های اشتغال زایی دولت

نقش و جایگاه وزارت کشور در برنامه های اشتغال زایی دولت

  سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان در راستای گفتمان سازی ” ” و بسترسازی مناسب برای مباحثه و هم اندیشی پیرامون مسایل و مشکلات و ارائه راهکارهای موثر در اشتغالزایی، سلسله نشستهای علمی و تخصصی برگزار میکند. با توجه به نقش کلیدی وزارت کشور (معاونت هماهنگی ...

بالا