نسخه آزمایشی
۳۲۲ بازدید

به گزارش حوزه فرهنگی مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بندرانزلی، مقاله تخصصی دکتر مجید سبک آرا رئیس سابق این مرکز با عنوان “تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر جهت گیری کارآفرینی از طریق نقش میانجی قابلیتهای پویا” در ژورنال علمی” National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald” در سال ۲۰۱۸ پذیرفته شد.

 

بالا