نسخه آزمایشی
۲۲۹ بازدید

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی،مدیر محترم آموزش و نظارت موسسه اظهار نمودند: مرکز علمی _ کاربردی جهاد دانشگاهی زنجان توانست در بین ۱۰ مرکز برتر مراکز علمی _کاربردی کل کشور قرار گیرد و از بین ۲۰ مرکز برتر استانی مراکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد، ارومیه ،قم، اراک شایسته تقدیر شدند.

خانم دکتر امانی ضمن تشکر از زحمات کلیه همکاران مراکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی سراسر کشور، گزارش تفصیلی ازسطح بندی و عملکرد مراکز در ۴ سال گذشته ارائه نمودند.

 

بالا