نسخه آزمایشی
۳۶۴۸ بازدید

مجموعه آموزش عالی علمی کاربردی در راستای تحقق بند ۷ و ۸ ماده ۳ اساسنامه جهاد دانشگاهی مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی مورخ  ۱۳۷۰/۰۸/۱۴ مبنی بر“ اجرای دوره های رسمی آموزش های علمی- کاربردی مطابق ضوابط و مقررات آموزش عالی کشور و ایجاد تشکیلات آموزشی و تحقیقاتی متناسب با آن بر اساس قوانین و مقررات آموزش عالی“ فعالیت خود را از سال۱۳۷۷در ذیل معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی با ۸ مرکز ، ۸ عنوان رشته در ۱۴ کد رشته محل و ۲۸۴ نفر دانشجو در مقطع کاردانی ناپیوسته در سطح کشور آغاز و با عنایت به مصوبه شصت و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۰ هیات امنای جهاد دانشگاهی، با تاسیس مرکز آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد دانشگاهی این فعالیت ادامه یافت.

سپس در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ بر اساس مصوبه شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رتبه مرکز به مؤسسه آموزش عالی علمی- کاربردی با ۴۳ مرکز فعال ارتقاء پیدا کرد. این مؤسسه اینک با حدود ۶۴۴ نفر پرسنل در ستاد و مراکز وابسته و بیش از ۴۶۳۲۹ نفر دانشجو در مقاطع کاردانی ناپیوسته، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد در دو نظام ترمی و پودمانی با ۴۰ مرکز فعال به کار خود ادامه می دهد.

 

اهداف آموزشهای علمی کاربردی

 

  • ایجاد بستر مناسب برای فعالیت همه جانبه در گسترش اعتالی دانش و پژوهش علمی کاربردی کشور.
  • ارتقای شاخصهای کمی و کیفی آموزشهای علمی کاربردی در جامعه.
  • فراهم سازی زیر بنای مناسب به منظور به کارگیری توان دانش آموختگان دوره های نظری در حل مسائل کاربردی.
  • زمینه سازی زیربنای مناسب برای ایجاد انتقال تکنولوژی نوین.

 

 

بالا