نسخه آزمایشی
۴۶۸ بازدید

سامانه ثبت و ارزیابی فعالیت های پژوهشی، فناوری و کارآفرینی مراکز (rmis) پس از اصلاحات مورد نیاز و متناسب با نظرات کارشناسان واحدهای استانی، آماده ثبت و ارزیابی فعالیت های پژوهشی، فناوری و کارآفرینی است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر بروجردی معاون پژوهش و فناوری با اعلام این خبر گفت: با انجام اصلاحات مورد نیاز و متناسب با نظرات کارشناسان واحدهای استانی، اکنون دسترسی همه مراکز آموزشی به سامانه ثبت و ارزیابی فعالیت های پژوهشی، فناوری و کارآفرینی مراکز(mis) امکان پذیر شده و آماده بارگذاری فعالیت های پژوهشی دو سال اخیر است و کارشناسان مراکز و واحدهای استانی باید پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما که در سایت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه به آدرس rt.uast.ac.ir و نیز در خود سامانه قرار داده شده، نسبت به ثبت فعالیت ها اقدام کنند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه گفت: مهلت ورود اطلاعات برای مراکز آموزشی حداکثر تا ۱۳۹۷/۳/۱۹ و مهلت تأیید اطلاعات وارد شده مراکز آموزشی توسط واحدهای استانی حداکثر تا ۱۳۹۷/۳/۲۷ است.

وی در ادامه اظهار داشت: امید است با دقت مضاعفی که همکاران مراکز آموزشی و واحدهای استانی مبذول خواهند داشت، شاهد ثبت اطلاعات متقن از فعالیت ها بوده و بتوانیم در کیفیت بخشی به آموزش های مراکز مؤثر عمل کنیم.

وی در ادامه عنوان کرد: اطلاعات وارد شده توسط مراکز آموزشی در صورت صحیح بودن و تأیید شدن توسط کارشناسان ستادی در سطح بندی مراکز تأثیر داده خواهد شد و در صورت عدم تأیید یا عدم ورود اطلاعات، امتیازی به این فعالیت ها در سامانه سطح بندی اختصاص داده نخواهد شد.

به منظور سهولت دسترسی، رؤسای مراکز آموزشی و کارشناسان پژوهشی مراکز می توانند با همان دسترسی سامانه سجاد وارد این سامانه شوند و نسبت به ثبت فعالیت­ های مرکز خود اقدام نمایند. چنانچه نقش کارشناس پژوهش در سامانه سجاد تعریف نشده باشد، رؤسای مراکز می­ توانند این نقش و دسترسی را در سامانه سجاد برای کارشناس مربوطه فعال نمایند.

سامانه ثبت و ارزیابی فعالیت های پژوهشی، فناوری و کارآفرینی به آدرس rmis.uast.ac.ir قابل دسترسی است.

 

بالا