نسخه آزمایشی
۴۲۳ بازدید

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صبح روز دوشنبه هفتم خرداد ماه ۱۳۹۷ دکتر حمید رضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی باتفاق آقای دکتر عبدالرضا مجدالدین رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی در دفتر آقای دکتر محمد حسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی حضور یافتند . آقای دکتر طیبی ضمن تشکر از زحمات و حمایت های آقای دکتر امید در خصوص همکاری های فیمابین مطالبی ارائه کردند. سپس دکتر امید ضمن اظهار خرسندی از توسعه زیرساخت های فیزیکی اغلب مراکز جهاد دانشگاهی گزارشی از آخرین وضعیت دانشگاه در سال ۹۶ و اقدامات سال جاری مخصوصاً با توجه به حذف مراکز دولتی خواستار همکاری و مساعدت جهاد دانشگاهی شدند.

در این جلسه آقای دکتر مجدالدین ضمن ارائه گزارشی از وضعیت موسسه آموزش عالی و مراکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی در سال ۹۶و همچنین اعلام آمادگی و پوشش دوره های مراکز دولتی که حذف شدند و امکان برگزاری برخی از این دوره ها توسط مراکز جهاد دانشگاهی را مطرح کردند و مقرر گردید مراکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی کما فی السابق با توجه بیشتر به کیفیت بر اساس توان واحد های جهاد دانشگاهی و پتانسیل منطقه ای در گروه های مختلف ( حداکثر دو گروه ) نسبت به ماموریت گرا نمودن مراکز اقدام کنند.

همچنین مراکز  با هماهنگی موسسه ، واحد های استانی و معاونت محترم آموزشی دانشگاه نسبت به پوشش برخی از دوره های مراکز دولتی حذف شده اقدام نمایند.

بالا