نسخه آزمایشی
۳۴۶ بازدید

با حضور روسا و سرپرستان مراکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی برگزار شد

جلسه مجازی به منظور هماهنگی مراکز وابسته در خصوص درخواست دوره پذیرش بهمن ۹۷

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی روز ۳ شنبه مورخ ۱۷ مهرماه ۱۳۹۷ جلسه مجازی با حضور ریاست محترم موسسه، جناب آقای دکتر مجدالدین بهمراه روسا و سرپرستان مراکز تابعه در ساعت ۱۳ برگزار شد، در این جلسه رهنمود هایی در خصوص درخواست دوره پذیرش بهمن ۹۷ ارائه و در پایان همکاران حاضر به طرح سوالات خود از ریاست موسسه پرداختند.

 

دریافت فیلم جلسه

 

بالا