نسخه آزمایشی
۳۶۳ بازدید

به گزارش دفتر معاونت پژوهش و فناوری موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی، دانشگاه جامع علمی کاربردی از سال ۱۳۹۷ تا کنون تعداد ۱۷۸ عدد رویداد شتاب (Startup) با پوشش کشوری بصورت حضوری یا مجازی برگزار نموده است.

به منظور مشاهده گزارش رویدادهای شتاب کشوری دانشگاه جامع در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به لینک ذیل مراجعه نمایید.

 

جدول برگزاری رویدادهای شتاب (Startup) کشوری در سال ۱۳۹۷و ۱۳۹۸

 

جدول برگزاری رویدادهای شتاب (Startup) کشوری در سال ۱۳۹۹

 

بالا