نسخه آزمایشی
۵۴۴ بازدید

به گزارش روابط عمومی جلسه هیات امنای موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی در روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ به ریاست دکتر طیبی رئیس محترم جهاد دانشگاهی و رئیس محترم هیات امنای موسسه و حضور دکتر امید رئیس محترم دانشگاه جامع علمی کاربردی و دیگر اعضای محترم هیات امناء برگزار گردید.

در این جلسه گزارش عملکرد سال ۱۳۹۸ ، بررسی پذیرش دانشجو برای مهر ۱۳۹۹ ، گزارش حسابرس و تصویب ترازنامه سال ۱۳۹۷ و همچنین بودجه سال ۱۳۹۹ موسسه ارائه و تصمیمات مقتضی بعمل آمد.

 

بالا