نسخه آزمایشی
۲۵۱ بازدید

رئیس / سرپرست گرامی؛

در ادامه پژوهش  ارزیابی عملکرد دانشگاه های جامع علمی کاربردی با استفاده از تحلیل پوششی داده های فازی خواهشمند است فرم ذیل را تکمیل و ارسال نمایید.

 

بالا