اعضای هیات امنای موسسه

 

دکتر روح الله دهقانی فیروز آبادی (رئیس هیات امنای موسسه)

دکتر حسین بلندی 

دکتر محمدعلی گودرزی (دبیر هیات امنای موسسه)

دکتر محمدصادق بیجندی

دکتر رحمت ستوده 

دکتر عبدالرضا مجدالدین

دکتر سعید میرزایی

دکتر حسین امینی مشهدی