ارتباط با اداره امور کارآفرینی و اشتغال

مهندس پرویز خورشید فرد

 

مدیر دفتر کارآفرینی و اشتغال

شماره تماس 66971825 داخلی 425