معاونت آموزشی

مهندس  خسرو هدایتی

شماره تماس 66971825 داخلی 215