معاونت آموزشی

 مهندس خسرو هدایتی 

معاون آموزشی موسسه آموزش عالی- علمی کاربردی جهاددانشگاهی

شماره تماس 66981825 داخلی 215