مراکز آموزشی

1. مرکز آموزش علمی ـ کاربردی جهاد دانشگاهی اراک

2. مرکز آموزش علمی ـ کاربردی جهاد دانشگاهی اردبیل

3. مرکز آموزش علمی ـ کاربردی جهاد دانشگاهی ارومیه

4. مرکز آموزش علمی ـ کاربردی جهاد دانشگاهی اصفهان

5. مرکز آموزش علمی ـ کاربردی جهاد دانشگاهی اهواز

6. مرکز آموزش علمی ـ کاربردی جهاد دانشگاهی ایلام

7. مرکز آموزش علمی ـ کاربردی جهاد دانشگاهی بابل        

8. مرکز آموزش علمی ـ کاربردی جهاد دانشگاهی بجنورد

9. مرکز آموزش علمی ـ کاربردی جهاد دانشگاهی بندرانزلی

10. مرکز آموزش علمی ـ کاربردی جهاد دانشگاهی بوشهر

11. مرکز آموزش علمی ـ کاربردی جهاد دانشگاهی بیرجند

12. مرکز آموزش علمی ـ کاربردی جهاد دانشگاهی تبریز

13. مرکز آموزش علمی ـ کاربردی جهاد دانشگاهی تهران (1)

14. مرکز آموزش علمی ـ کاربردی جهاد دانشگاهی تهران (3)

15. مرکز آموزش علمی ـ کاربردی جهاد دانشگاهی تهران (4)

16. مرکز آموزش علمی ـ کاربردی جهاد دانشگاهی خرم آباد

17. مرکز آموزش علمی ـ کاربردی جهاد دانشگاهی رشت

18. مرکز آموزش علمی ـ کاربردی جهاد دانشگاهی رودسر

19. مرکز آموزش علمی ـ کاربردی جهاد دانشگاهی زابل

20. مرکز آموزش علمی ـ کاربردی جهاد دانشگاهی زاهدان

21. مرکز آموزش علمی ـ کاربردی جهاد دانشگاهی زرند

22. مرکز آموزش علمی ـ کاربردی جهاد دانشگاهی زنجان

23. مرکز آموزش علمی ـ کاربردی جهاد دانشگاهی ساوه

24. مرکز آموزش علمی ـ کاربردی جهاد دانشگاهی سمنان

25. مرکز آموزش علمی ـ کاربردی جهاد دانشگاهی سنندج

26. مرکز آموزش علمی ـ کاربردی جهاد دانشگاهی سیرجان

27. مرکز آموزش علمی ـ کاربردی جهاد دانشگاهی شهرکرد

28. مرکز آموزش علمی ـ کاربردی جهاد دانشگاهی شیراز

29. مرکز آموزش علمی ـ کاربردی جهاد دانشگاهی قزوین

30. مرکز آموزش علمی ـ کاربردی جهاد دانشگاهی قم

31. مرکز آموزش علمی ـ کاربردی جهاد دانشگاهی کرج

32. مرکز آموزش علمی ـ کاربردی جهاد دانشگاهی کرمان

33. مرکز آموزش علمی ـ کاربردی جهاد دانشگاهی کرمانشاه

34. مرکز آموزش علمی ـ کاربردی جهاد دانشگاهی گرگان

35. مرکز آموزش علمی ـ کاربردی جهاد دانشگاهی لنگرود

36. مرکز آموزش علمی ـ کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد

37. مرکز آموزش علمی ـ کاربردی جهاد دانشگاهی نیم ور

38. مرکز آموزش علمی ـ کاربردی جهاد دانشگاهی همدان

39. مرکز آموزش علمی ـ کاربردی جهاد دانشگاهی یاسوج

78