حوزه ریاست

دکتر محمد علی گودرزی

رئیس موسسه آموزش عالی علمی -کاربردی جهاددانشگاهی

شماره تماس 66981825 داخلی 411

 

سیده فاطمه حسینی

مسئول دفتر  حوزه ریاست 

شماره تماس 66981825 داخلی 411